Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní směrnice k výši a způsobu úhrady úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70

Účinnost od : 1.9.2009

Tato směrnice vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhlášky č. 43/2006, o předškolním vzdělávání.

1. Výše základní částky úplaty za předškolní vzdělávání se stanoví vždy k 01.09. příslušného kalendářního roku a při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání.

2. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek ( podle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů ), nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče ( podle § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů ), a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

3. Bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem v posledním ročníku mateřské školy ( podle § 123 odst.2 zákona 561/2004 Sb. ).

4. Snížení výše úplaty na 2/3 stanovené částky pro celodenní provoz ( podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb. ) se stanoví pro děti, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně  z důvodu pobírání:

a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo

b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, případně jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

5. Snížení základní částky o polovinu ( podle § 6 odst. 4 vyhl. č. 14/2004 Sb. ), se stanoví pro děti, kterým:

a) je délka docházky do MŠ omezena na dobu nejvýše pěti dnů v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo

b) dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den v příslušném kalendářním měsíci

6. Poměrné snížení úplaty ( podle § 4 vyhl. č. 43/2006 Sb. ), stanoví ředitelka školy pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ ( podle § 3 vyhlášky č. 43/2006 Sb. ), podobu delší než pět vyučovacích dnů.

7. Splatnost úplaty: úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty ( podle § 6 odst. 6 vyhl. č. 43/2006 Sb.

8. Tato směrnice nabývá účinnosti 1.9.2009

V Brně dne 25.8.2009

Mgr. Jarmila Líčeníková

ředitelka školy

Součástí směrnice je příloha č. 1

Přloha č. 1

Stanovení základní částky úplaty za předškolní vzdělávání v ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70

Účinnost: od 1.9.2009

Na základě § 6 odst. 2 a 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb. stanovuji základní částku za předškolní vzdělávání v MŠ ve výši: 500,-Kč

Tato částka bude zákonnému zástupci dítěte podle bodu 5. vnitřní směrnice pro výši a způsob úhrady úplaty za předškolní vzdělávání upravena na částku: 250,-Kč

Tato částka bude zákonnému zástupci dítěte podle bodu 4.vnitřní směrnice pro výši a způsob úhrady úplaty za předškolní vzdělávání upravena na částku: 333,-Kč

V Brně dne 25.8.2009

Mgr. Jarmila Líčeníková

ředitelka školy